Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: den 22. december, 2022

Disse vilkår og betingelser (“Aftale”) indeholder de generelle vilkår og betingelser for dit brug af indfodsretsprove.dk-webstedet (“Hjemmeside” eller “Service”) og ethvert af dets relaterede produkter og tjenester (samlet, “Tjenester”). Denne Aftale er juridisk bindende mellem dig (“Bruger”, “dig” eller “din”) og Webassist (“Webassist Toiminimi”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved adgang til, og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har myndighed til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene “bruger”, “dig” eller “din” henviser til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, skal du ikke acceptere denne aftale, og muligvis ikke få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og Webassist, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af webstedet og tjenesterne.

Konti og medlemskab

Hvis du opretter en konto på webstedet, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under kontoen og andre handlinger, der er truffet i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemgå nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge tjenesterne. At give falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i lukning af din konto. Du skal straks underrette os om uautoriseret brug af din konto, eller andre sikkerhedsbrud. Vi hæfter ikke for handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af enhver art som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en hvilken som helst del deraf), hvis vi finder ud af, at du har overtrådt nogen bestemmelse i denne aftale, eller at din adfærd eller indhold vil have en tendens til at skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af ovenstående årsager, kan du muligvis ikke tilmelde dig vores tjenester igen. Vi kan blokere din e-mailadresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.

Fakturering og betalinger

Du betaler alle gebyrer og betalinger til din konto i overensstemmelse med de betalinger, gebyrer og faktureringsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor et gebyr eller betaling forfalder. Hvis dit køb efter vores vurdering udgør en højrisikotransaktion, vil vi kræve, at du giver os en kopi af din gyldige myndighedsudstedte billedidentifikation, og muligvis en kopi af et nyligt kontoudtog for det anvendte kredit- eller betalingskort til købet. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre produkter og produktpriser. Vi forbeholder os også ret til at afvise enhver ordre, du placerer hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der placeres af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og / eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring i eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og / eller faktureringsadresse / telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, ordren blev foretaget.

Nøjagtighed af oplysninger

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på hjemmesiden, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relateres til kampagner og tilbud. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er unøjagtige, når som helst, uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre). Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller afklare oplysninger på webstedet, herunder uden begrænsning prisoplysninger, undtagen som krævet af loven. Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der anvendes på webstedet, skal tages for at indikere, at alle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er blevet ændret eller opdateret.

Links til andre ressourcer

Selvom webstedet og tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom websteder, mobilapplikationer osv.), Antyder vi ikke direkte eller indirekte nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, godkendelse eller forbindelse til nogen tilknyttet ressource, medmindre andet specifikt er angivet heri. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra nogen virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os intet ansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra andre tredjeparter. Du bør nøje gennemgå de juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på webstedet og tjenesterne. Dit link til andre ressourcer uden for stedet er på egen risiko.

Forbudte anvendelser

Ud over andre vilkår, der er beskrevet i aftalen, er det forbudt at bruge hjemmesiden og tjenesterne eller indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at overtræde eller krænke vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaske, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af ​​webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller Internettet; (h) at spamme, phishe, pharme, påskyde, spider’e, crawle eller skrabe; (i) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (j) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige dit brug af webstedet og tjenesterne for overtrædelse af nogen af ​​de forbudte anvendelser.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

“Intellektuel ejendomsret” betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder tildelt ved lov, almindelig lov eller andel i, eller i relation til ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, mønstre, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for aflevering, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert tilfælde hvad enten det er registreret eller uregistreret og inklusive alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive tildelt, rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse og andre resultater af intellektuel aktivitet, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden. Denne aftale overdrager ikke dig intellektuel ejendom, der ejes af Webassist eller tredjeparter, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (som mellem parterne) udelukkende hos Webassist. Alle varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med webstedet og tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørendeWebassist eller dets licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med webstedet og tjenesterne, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Dit brug af webstedet og tjenester giver dig ingen ret eller licens til at reproducere, eller på anden måde bruge nogen af ​​Webassist eller tredjeparts varemærker.

Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer, at en sådan tjeneste leveres på et “som den er” og “som tilgængelig” basis, og at dit brug af webstedet og tjenester, udelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at tjenesterne opfylder dine krav, eller at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; Vi yder heller ingen garanti for de resultater, der kan opnås ved brugen af ​​Tjenesten, eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​oplysninger, der er opnået gennem Tjenesten, eller som mangler i Tjenesten, vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at alt materiale og / eller data, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af Tjenesten, sker efter eget skøn og risiko, og at du er eneansvarlig for enhver skade eller tab af data, der skyldes download af sådant materiale. og / eller data. Vi giver ingen garanti for varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller transaktioner indgået via tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du har fået fra os eller gennem tjenesten, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er givet heri.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang det er tilladt, i henhold til gældende lov, vil Webassist, dets tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige overfor nogen person for indirekte, tilfældige, specielle, straffende, dækkende eller følgeskader (inklusive uden begrænsning skader for tabt fortjeneste, indtægter, salg, goodwill, brug af indhold, indvirkning på forretning, forretningsafbrydelse, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmuligheder) dog forårsaget under enhver teori om ansvar, herunder uden begrænsning, kontrakt, erstatning, garanti, overtrædelse af lovpligtig pligt, uagtsomhed eller andet, selvom den ansvarlige part er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, vil det samlede ansvar for Webassist og dets tilknyttede selskaber, officerer, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der er større end en USD eller beløb, der faktisk betales kontant af dig til Webassist i den foregående periode på en måned forud for den første begivenhed eller hændelse, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og udelukkelserne gælder også, hvis dette middel ikke fuldt ud kompenserer dig for tab eller mangler det væsentlige formål.

Adskillelighed

Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne aftale kan udøves, og skal kun være gældende og bindende i det omfang, de ikke overtræder gældende love og er beregnet til at være begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke gør denne aftale ulovlig, ugyldig eller ude af stand til at håndhæves. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele deraf, skal udgøre deres aftale med hensyn til genstand heraf, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele deraf forbliver i fuld kraft og virkning. 

Konfliktløsning

Dannelsen, fortolkningen og udførelsen af ​​denne aftale og eventuelle tvister, der opstår på grund af den, er underlagt de materielle og proceduremæssige love i Danmark uden hensyn til dens regler om konflikter eller valg af lov og i det omfang, det er relevant, dansk lovgivning. Den eksklusive jurisdiktion og sted for handlinger relateret til emnet herfor skal være domstolene i Danmark, og du underkaster dig hermed den personlige jurisdiktion for sådanne domstole. Du giver hermed afkald på enhver ret til en jury-retssag i enhver procedure, der opstår som følge af eller relateret til denne Aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer, kan ikke anvendelse på denne aftale.

Opgave

Du må ikke overdrage, videresælge, underlicensere eller på anden måde overføre eller delegere nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke skal være efter vores eget skøn og uden forpligtelse; en sådan overdragelse eller overførsel er ugyldig. Vi er frie til at overdrage alle af dens rettigheder eller forpligtelser herunder, helt eller delvist, til enhver tredjepart som en del af salget af hele eller i det væsentlige alle dets aktiver eller aktier eller som en del af en fusion.

Ændringer og modifikationer 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale eller dens vilkår vedrørende webstedet og tjenesterne til enhver tid, med virkning efter offentliggørelse af en opdateret version af denne aftale på webstedet. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af webstedet og tjenester efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.

Accept af disse vilkår

Du anerkender, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenester, accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke går med til at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenester.

Kontakt os 

Hvis du ønsker at kontakte os for at vide mere om denne aftale, eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med den, kan du sende en e-mail til info at webassist.fi. Dette dokument blev sidst opdateret den 22. december 2022.